GEBRUIKERSVOORWAARDEN STOCKSPOTS PLATFORM

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1.
Deze Gebruikersvoorwaarden tussen jou als deelnemer en/of gebruiker van het Stockspots platform. Door aanvraag van een gebruikers account voor Stockspots geef je aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden en dat we je (persoons)gegevens mogen verwerken.

Artikel 2.
Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als je het platform bezoekt en als je het platform gebruikt.

AANMELDING EN REGISTRATIE

Artikel 3.
Bij aanmelding voor een account voor het platform ontvang je op het opgegeven e-mailadres een e-mail met instructies hoe je een strikt persoonlijk wachtwoord kunt aanvragen voor toegang tot het inlog gedeelte van ons platform. Je moet je inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. Je mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen.

Artikel 4.
Als je het vermoeden hebt dat jouw inloggegevens, als bedoeld in artikel 3, bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, vraag dan direct via het platform een nieuw wachtwoord aan. Voor het laten aanpassen van je inlognaam moet je ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen.Dit kan via e-mailadres info@stockspots.eu.

GEDRAGSREGELS

Artikel 5.
Je mag het platform en de informatie enkel gebruiken voor de on-demand warehouse doeleinden van Stockspots. Het direct of indirect benaderen van gebruikers van het platform voor het maken van afspraken zonder tussenkomst van Stockspots is niet toegestaan. Alle communicatie tussen gebruikers van het platform verloopt via Stockspots en niet rechtstreeks tenzij hiervoor toestemming is verleend door Stockspots.

Artikel 6.
Je bent als gebruiker verantwoordelijk om de juiste gevraagde gebruikers en warehouse informatie zo compleet mogelijk aan te geven. Bij wijzigingen deze informatie zo snel mogelijk bijwerken op  het platform of ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen via e-mailadres info@stockspots.eu.

Artikel 7.

Stockspots beheert het platform. Wij kunnen de gebruikers op naleving van deze Gebruikersvoorwaarden controleren. Wij controleren al naar gelang voorafgaand, steekproefsgewijs, en achteraf op basis van klachten.

Artikel 8.
Je mag op het platform geen strafbare en/of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten. Niet toegestaan zijn tevens:

 • discriminerende of beledigende commentaren;
 • onwelvoeglijk taalgebruik;
 • het gebruik van een andere taal dan Nederlands, Engels of Duits;
 • het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het gebruikersgedeelte door anderen hindert;
 • het zich voordoen als een andere persoon;
 • het plaatsen van commerciële boodschappen;
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Artikel 9.
Stockspots behoudt zich het recht voor om gebruikers te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze Gebruikersvoorwaarden. Wij kunnen gebruikers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden, uitsluiten van verder gebruik van het platform.

GEBRUIK VAN BIJDRAGEN

Artikel 10.
Door gebruik te maken van het Stockspots platform geef je als warehouse aanbieder ons toestemming om jouw bijdragen (bedrijfsnaam en logo) te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties. Tenzij je per e-mail hebt aangegeven aan Stockspots dat je hier geen prijs op stelt. Dit kan via e-mailadres info@stockspots.eu.

Artikel 11.
Zonder onze voorafgaande toestemming mag je geen bijdragen van het platform en de portal kopiëren, bewerken of publiceren, of overzichten publiceren. Dat mag ook niet door middel van hyperlinks.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 12.
Je bent aansprakelijk voor alle gevolgen van je activiteiten op het platform en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van jouw inloggegevens.

Artikel 13.
Door gebruik van het platform aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van Stockspots, als Stockspots schade lijdt doordat jij je niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 14.
Stockspots is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om platform te gebruiken en/of te lezen.

KLACHTEN

Artikel 15.
Klachten kun je kenbaar maken via het sturen van een e-mail naar info@stockspots.eu. Omschrijf en onderbouw je klacht. Vergeet niet je contactgegevens te vermelden.

Artikel 16.
Stockspots neemt jouw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Je krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 7 werkdagen antwoord.

PRIVACY

Artikel 17.
De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in de Privacy verklaring Stockspots.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 18.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

WIJZIGINGEN

Artikel 19.
Stockspots heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn in werking getreden op 23 maart 2018.

Als je naar aanleiding van deze Gebruikersvoorwaarden contact met ons op wilt nemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:         +31 (0)76 53 15 389 van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur

E-mail:                     info@stockspots.eu

PRIVACY VERKLARING STOCKSPOTS

Via ons platform bieden wij on-demand warehouse diensten aan gebruikers van het Stockspots platform. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:         +31 (0) 76 53 15 389 maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

E-mail:                     info@stockspots.eu

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van ons gebruikers account, diensten en platform laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op ons platform jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op ons platform gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • functie
 • gebruikersnaam
 • geslacht
 • IBAN bedrijf
 • NAW-gegevens bedrijf
 • telefoonnummer
 • gegevens over je gebruik van diensten die je invoert als je gebruik maakt van platform
 • gegevens over de contracten die je hebt afgesloten als je gebruik maakt van ons platform

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt van ons platform):

 • om jou de mogelijkheid te bieden via ons platform gebruik te maken van de functionaliteiten en diensten van het platform.
 • om jouw activiteiten via ons platform te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je inschrijving voor gebruikers account te verwerken.
 • om je klacht over Stockspots of gebruiker of je reactie op een klacht te verwerken.
 • om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan activiteiten, zodat we je kunnen bereiken en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via e-mail of telefonisch.
 • om ons platform te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde of aangevraagde diensten. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend

bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door je zijn verwijderd, wordt er een melding getoond waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de melding en deze privacyverklaring. Het staat je  vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

 • Google Analytics
 • Mailchimp

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van de advertenties en content op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van je interesses en aan de hand van je click- en surfgedrag;

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren en/of je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een gebruikers account hebt kun je om inzage vragen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Stockspots via:

Telefonisch:         +31 (0) 76 53 15 389 maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

E-mail:                     info@stockspots.eu

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 23 maart 2018.

+31 (0)765 31 53 89